AVLOPP

Ett väl fungerande avloppssystem är grundläggande för vår hälsa och miljö – det ska leda bort och rena avloppsvatten på ett effektivt sätt som tar hänsyn till vår hälsa och miljö. Tänk därför på att reningsverken i Karlshamns kommun enbart kan ta hand om och rena spillvatten vars kvalitet ej i oväsentlig mån avviker från hushållspillvatten.

användning av den allmänna avloppsanläggningen

Huvudmannen är skyldig att ta emot avloppsvatten från anslutna fastigheter inom verksamhetsområdet vars ägare har rätt att använda den allmänna avloppsvattenanläggningen och som följer gällande bestämmelser för användandet. Läs mer i Information till fastighetsägare om Karlshamn Energis Vatten AB:s allmänna vatten- och avloppstjänster.

Reningsverkets är byggt för att rena och behandla spillvatten från hushåll. Därför är möjligheter att behandla spillvatten, vars innehåll i ej oväsentlig mån avviker från hushållsspillvattens, begränsad. Som fastighetsägare är du skyldig att till huvudmannen anmäla verksamhet som kan inverka på avloppsvattnets sammansättning.

Riktlinjer och information

I Riktlinjer och vägledning för industrier, företag och verksamheter finns angivet momentanvärden och riktvärden för spillvatten och dagvatten för utsläpp till det allmänna avloppsnätet. I dokumentet finns även mycket annan nyttig information.

För skyddande av allmänna avloppsledningar, pumpstationer och reningsverk från fett, olja eller annat som medför störningar är det nödvändigt för vissa verksamheter att vidta åtgärder för att motverka olägenheter för människa och miljön. För mer information kontakta Karlshamn Energi Vatten AB för vägledning.

vilket vatten renas?

Spillvatten 

Spillvatten från hushåll, kontor, serviceinrättningar och mindre industrier. Det är allt som vi spolar ner i våra avlopp genom till exempel toaletten eller diskhon.

hushållsSpillvatten 

Med hushållsspillvatten avses sammansättningen och föroreningsmängden i bad-, dusch-, tvätt- och klosettvatten.

Dagvatten

Dagvatten är regnvatten och smältvatten som rinner ner i brunnar och som finns på gatorna. Dagvattnet avleds oftast i separata ledningar till närmsta sjö eller vattendrag, men i äldre hus kan dagvattnet vara kopplat till samma ledning som spillvattnet i så kallade kombinerade ledningar och kommer då till reningsverket. Det är inte tillåtet att avleda dag- eller dräneringsvatten till det allmänna spillvattenledningsnätet om det finns förbindelsepunkt för dagvatten.

Läs mer om hur du som fastighetsägare kan ta hand om ditt dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador på fastigheter.Dag- och dräneringsvatten.pdf

De allmänna dagvattenledningarna är dimensionerade så att de ska klara alla normala regn. Att dimensionera ledningarna för väldigt kraftiga regn är i praktiken omöjligt vilket innebär att vatten tillfälligt kan dämma upp i ledningarna och nå marknivå. När man planerar att dränera om en husgrund eller lägga om ledningar på tomtmark bör man därför se över hur ledningarna är anslutna till det allmänna avloppssystemet.

Vad renas?

Det är framförallt fyra saker som vi vill minska i avloppsvattnet innan det återlämnas till i naturen igen:

  • Organiskt biologiskt nedbrytbart material. Detta leder till syrebrist i vattnet och därmed fiskdöd.
  • Växtnäringsämnen som fosfor och kväve leder till övergödning och algblomning i vattnet.
  • Sjukdomsframkallande mikroorganismer som virus, bakterier och parasiter.
  • Partiklar som kaffesump från diskvattnet eller toalettpapper för att inte få syrebrist eller grumliga vatten.

Det pågår mycket forskning för att ta fram ny reningsteknik för att rena läkemedelsrester. Karlshamn Energi har bedrivit en förstudie för att utreda och avgöra behovet av rening av läkemedelsrester samt vilka möjligheter Sternö avloppsreningsverk har för att utföra läkemedelsrening. Här kan du läsa mer om förstudien som avslutades i början av 2023. 


Vad händer med det vi renar bort?

När avloppsvattnet renas bildas flera restprodukter, framförallt gallerrens och slam.

Gallerrens är nedspolat skräp som går till förbränning. Ett slam av god kvalitet ger oss både biogas och gödsel för åkermark. Ett slam med sämre kvalitet kan användas för biogasutvinning men inte till åkermark. Det får istället andra användningsområden, som att täcka en gammal avfallsdeponi för att möjliggöra ett växtskikt.

 


livsmedelsverksamhet

Du som bedriver verksamhet som hanterar livsmedel är skyldig att se till att avloppsvattnet följer riktlinjerna som anges i våra allmänna bestämmelser. För att förhålla er till våra riktlinjerna kan det i vissa fall vara nödvändigt att installera en fettavskiljare. 

Exempel på verksamheter som kan behöva installera fettavskiljare är: bageri, café, catering, charkuteri, fiskindustri, gatukök, konditori, livsmedelsbutik med manuell hantering, mottagningskök, pizzeria, restaurang, rökeri, slakteri och storkök.

För att minimera riskerna med igensättning i ledningsnätet och för att bibehålla fettavskiljarens funktion, rekommenderar vi att fettavskiljaren ska tömmas minst en gång per månad, i enlighet med Svenskstandard SS-EN 1825. Används en så kallad bänkavskiljare ska den tömmas varje dag om inte annan bedömning görs. Läs mer om vad som gäller i våra Riktlinjer och vägledning för industri, företag och verksamheter. För mer information eller frågor, kontakta Karlshamn Energi AB eller Västblekinge Miljö AB.

Fettavskiljaren ska tömmas minst en gång per kvartal och sköts av Västblekinge Miljö AB. Frityrolja och liknande får inte ösas i fettavskiljaren eller avloppet. Den bör lämnas för återvinning. För anmälan om tömning av fettavskiljare, läs mer på VMAB:s hemsida.


reningsverk

Sternö Reningsverk

Reningsverket drivs biologiskt, helt utan fällningskemikalier. De enda kemikalier som används i processen är polymerer för slamavvattning.

Grövre föroreningar avskiljs i två rensgaller. Sanden avskiljs i ett sandfång. Rens och sand skickas till soptippen i Mörrum. I försedimenteringen, två parallella bassänger, sjunker större partiklar till botten.

Vattnets innehåll av näringsämnen minskas med hjälp av olika mikroorganismer i ett system med luftade och ej luftade zoner. Mikroorganismerna som används finns i inkommande avloppsvatten. För att de ska bli tillräckligt många för att hinna rena vattnet skickas det slam som sjunker till botten i mellansedimenteringen tillbaka till biologin. (Slammet består av mikroorganismer).

Efter mellansedimenteringen filtreras de kvarvarande partiklarna bort från vattnet. Därefter är vattnet rent och kan släppas ut i Karlshamnsfjärden.

Slam från biologin pumpas till försedimenteringen och slam därifrån avvattnas innan det pumpas till rötkammaren. Slammet i rötkammaren värms till ca 37°. I denna process bildas biogas. Gasen bränns i en gaspanna. Värmen från pannan används för att värma rötkammaren och byggnaderna. När slammet har rötats avvattnas det i en centrifug.

När slammet är färdigbehandlat kallas det för biomull och är nu ett utmärkt gödningsmedel för jordbruk. Slammet hämtas av HD BioRec och används som gödselmedel och jordtillverkning.

Tidigare har vi haft ett reningsverk i Mörrum, detta avvecklades hösten 2019 och agerar nu pumpstation för att pumpa allt spillvatten från Mörrum till Sternö reningsverk.

Avloppsreningsverket på Sternö välkomnar skolklasser för studiebesök. Läs mer om studiebesök här.

Revaq

VA-verksamheten i Karlshamns kommun är REVAQ-certifierad.

REVAQ är ett certifieringssystem för hållbar återföring av växtnäring, minskat flöde av farliga ämnen till reningsverk och hantering av risker på vägen dit. Certifieringen innebär att ett reningsverk bedriver ett aktivt uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbättringar av avloppsreningsverket och är öppen med all information.

Det innebär att vi arbetar aktivt med fortlöpande förbättring av kvaliteten på det till reningsverken inkommande avloppsvattnet och därmed också kvaliteten på slammet. För att kunna producera att kvalitativt slam till jordbruket och ett rent vatten som vi kan släppa ut i recipient krävs det att avloppsvattnet som kommer in till reningsverket innehåller så lite oönskade och giftiga ämnen som möjligt.

Detta arbete benämns som uppströmsarbete och syftar till att verka för ett så rent avloppsvatten som möjligt och motverka att oönskade ämnen som kemikalier, tungmetaller och föremål ens når ledningsnätet.

Med renare avloppsvatten får vi renare sjöar, vattendrag och hav – och bättre slam. Målet är ett hållbart samhälle och rent säkert vatten.


Har du enskild avloppsanläggning? 

Då behöver du även tänka på vad som hamnar i din slamavskiljare eller slutna tank. Sternö reningsverk behandlar utöver det allmänna spillvattnet även spillvatten eller slam från enskilda VA-anläggningar. Spola därför bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten och använd miljövänliga hushållskemikalier för att ditt avloppsslam ska kunna behandlas i vår anläggning. Det är också viktigt att veta om din anläggning fungerar som den ska.

Slamavskiljare och slutna tankar töms av Västblekinge Miljö AB (VMAB). De ska tömmas minst en gång per år. Du som har sluten tank, trekammarbrunn eller minireningsverk ska kontakta VMAB för tömning. Mer information hittar du på VMAB:s hemsida. 

Kontakt för akuta slamärenden för enskild avloppsanläggning. Journummer 0702-25 85 79

Frågor & svar

Jag har fått stopp i avloppet. Vad gör jag?

Vår spolbil underhåller det allmänna ledningsnätet men åtgärdar inte akuta stopp i avlopp för enskilda som inne på fastigheten eller slamtömning av enskilda avlopp. Ta kontakt med en auktoriserad firma som utför akuta stopp i avloppssystem eller översvämningar i villor och fastigheter.

Varför spelar tomtytan roll i min anläggningsavgift?

I Karlshamn finansieras alla investeringar och drift av det allmänna vatten och avlopp av VA-abonnenternas anläggnings- och brukningsavgifter, som tillsammans kallas VA-taxan. En förutsättning som måste gälla för en VA-taxa är att den ska täcka kostnaderna, men samtidigt vara skälig och rättvis. Större tomter innebär längre ledningsdragning när vi bygger ut VA-ledningsnätet i områdena och innebär därmed också högre kostnader. Det anses därför rättvist att ta ut en större anläggningsavgift av de VA-abonnenter vars tomter medför större kostnader för VA-kollektivet.

I anläggningsavgiften, som du betalar när du blir VA-abonnent, ingår alltså en tomtyteavgift per kvadratmeter av din fastighets totala tomtyta. Avgiften får inte bli oskäligt hög, så därför får den inte överstiga summan av taxans övriga delar (servisavgift + förbindelsepunkt + lägenhetsavgift).

Häftiga regn. Vad kan jag göra själv?

  • Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
  • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
  • Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet. En filt eller handduk kan också hjälpa till att sluta tätt, lägg sen även ett tungt föremål över.

När får jag mitt vatten och avlopp inkopplat?

Det beror på om din fastighet ligger i ett område inom ett sk verksamhetsområde, eller om det ligger utanför verksamhetsområdet. Önskar du ansluta din fastighet i ett område där det redan finns vatten och avlopp (inom ett verksamhetsområde) tar det runt 3 månader (beroende på väderlek och ev oförutsedda händelser) från det att din ansökan har kommit in. I ett obebyggt område, sk utanför verksamhetsområde, är det mer aspekter att ta hänsyn till och om det är möjligt inom en snar framtid eller det ligger längre fram i utbyggnadsplanen*.

 

*Utbyggnadsplanen baseras på VA-planen och där kan du läsa mer om när ditt område ligger för utbyggnad.

Jag ska bygga ett attefallshus. Vad behöver jag tänka på?

Ska du bygga ett attefallshus och vill koppla in vatten och avlopp, måste du anmäla det till VA-verksamheten. En lägenhetsavgift tas ut vid anmälan. Läs mer om vad som gäller här. 

Kan jag hälla ut oljan från stekpannan i avloppet?

Nej, häll inte ut matolja och fett i avloppet! Även om fettet är flytande, som vid en varm stekpanna eller när den diskas, är det bra om fettet först torkas av med hushållspapper som sedan kastas i soporna. När avloppsvattnet svalnar stelnar fettet och bildar fettproppar som fastnar i ledningar, avloppspumpstationer och reningsverk vilket medför driftstörningar. Stopp i ledningarna kan orsaka källaröversvämningar vilket är både otrevligt och kostsamt.

 

Kan jag spola ut färgen i diskhon?

Nej, absolut inte! Överblivna färgskvättar kan lämnas till vissa färgbutiker, annars skall de alltid lämnas till återvinningscentralen.

Vid penseltvätt av lösningsmedelsbaserad färg: Stryk av det mesta av färgen från penseln på ett papper och doppa penseln i en burk lacknafta, penseltvätt eller dylikt. Behåll lacknaftan i burken med locket på, den kan användas flera gånger. När den har blivit alltför smutsig – lämna den till färgbutiken eller återvinningscentralen.

Vid vattenbaserad färg: Stryk av så mycket som möjligt av färgen från penslar och rullar på tidnings- eller täckpapper. Pappret med färg lägger du bland soporna. Tvätta därefter penslarna med en omgång vatten i en burk. Låt sedan burken stå några dagar så färgresterna sjunker till botten och häll sedan försiktigt av det klara vattnet. Lämna färgslammet till återvinningscentralen.

De allra sista färgresterna kan sedan sköljas bort under kranen.

Kan jag tvätta bilen på min uppfart?

Om du har en asfalterad uppfart eller om den står på gatan – nej!

Tvättvattnet rinner rakt ner i dagvattenbrunnarna och hamnar helt orenat i närmaste vattendrag, vilket skadar fiskar, förorenar vattnet och växterna som lever där. Utöver skadliga tvättkemikalier innehåller tvättvattnet också föroreningar i form av asfalt- och oljerester, och även flera typer av tungmetaller. Tungmetallerna kan inte brytas ned i naturen och inte heller i reningsverket.

Har du absolut ingen möjlighet att tvätta i en tvätthall med reningsutrustning utan måste tvätta bilen på annat håll tänk då på att ställa bilen på en gräsplan eller grus. Då tar tvättvattnet istället upp av marken. Det är fortfarande inte att föredra ur miljösynpunkt men skadar inte fiskarna och våra vattendrag lika mycket som vid en tvättning på en asfalterad väg.

Varför ska man inte dricka varmt vatten från kranen?

Vi levererar kallvatten och det är det som är testat och kontrollerat. Varmvattenberedaren tillhör fastighetsägaren. Varmvatten är inget livsmedel och skall därför aldrig användas till matlagning och dryck. Det är risk att varmvattnet innehåller tungmetaller, framförallt koppar och små barn är speciellt känsliga för koppar. Gör därför aldrig barnmat eller välling med hjälp av vatten från varmvattenkranen, utan värm alltid kallvattnet.

Tänk också på att undvika risken för Legionella (legionärssjuka, som är en form av lunginflammation, samt pontiacfeber, vars symtom är influensaliknande). Legionellabakterier kan börja växa i stillastående vatten som håller en temperatur mellan 20-50°C.

Vilken hårdhet har vattnet i Karlshamn?

Vattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (dH). Den största delen av Karlshamns kommun har ca 4,2-4,5 dH och i Ringamåla ca 2,5-3,0 dH vilket i båda fallen bedöms som mjukt vatten. Hårdheten är ett mått på mängden kalcium- och magnesiumjoner i vattnet. Ju färre joner det finns, desto mjukare vatten. En positiv aspekt på att Karlshamn har mjukt vatten är att det behövs mindre disk- och tvättmedel. Se på tvättmedelspaketet för exakta uppgifter.

I Björkenäs däremot, som får grundvatten med ursprung i Sölvesborgs kommun, är hårdheten 12-14 dH, vilket bedöms som hårt vatten.