SPOLA SMART

Det du spolar ner i toaletten eller i vasken försvinner inte till något magiskt parallellt universum, det hamnar på vårt reningsverk där vi renar vattnet innan vi släpper ut det i havet. Om du spolar smart minskar du risken för stopp i ledningarna och vi kan på ett bättre sätt säkerställa att vattnet som återförs till naturen håller högsta möjliga kvalitet.

TIPS & TRIX FÖR ATT SPOLA SMART

Toaletten  det enda som ska spolas ner i toaletten är kroppsvätskor och toalettpapper, ingenting annat! Hushållspapper har en annan sammansättning än toalettpapper och löses inte upp, därför ska du aldrig byta toalettpapper till hushållspapper.

Papperskorg – ha alltid en papperskorg inne på toaletten, så att skräpet inte råkar hamna i toaletten istället. Tops, våtservetter, hår, tamponger, kondomer, tandtrådstrassel, godispapper, tuggummi, cigaretter och snus ska slängas i papperskorg, aldrig i toaletten.

Vasken – spola inte ner matrester eller fett i vasken. Torka alltid ur stekpannan med papper innan du diskar den, och släng sedan pappret i soporna. Då slipper du oroa dig för stopp i ledningen, som med lite otur kan leda till kostsamma källaröversvämningar. Är det mycket fett i stekpannan kan du även hälla det direkt i ditt matavfall. Större mängder olja och frityrolja hälls i en behållare som sedan lämnas till återvinning, Om du har t.ex överbliven yoghurt som har gått ut är det bättre att du slänger förpackningen med innehåll i restavfall, än att du spolar ut det i vasken.

Mediciner – spola aldrig ner medicin i avloppet, det lämnar du till närmsta apotek. Vårt reningsverk är inte konstruerat för att rensa bort läkemedel och de kemiska ämnena hamnar då i havet istället och skadar miljön.

Biltvätt – Tvätta aldrig bilen på gatan, då rinner smutsvattnet tillsammans med alla rengöringsmedel rakt ut i närmsta vattendrag. Välj biltvätten, där finns speciell utrustning som renarvattnet från oljerester, tungmetaller, föroreningar och kemikalier.

Återvinning – Våra miljöstationer och återvinningscentraler tar hand om det som vårt reningsverk eller naturen inte kan ta hand om. Målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, nagellack, aceton, olja och annat farligt avfall ska lämnas till närmsta återvinningsstation.

Rengöringsmedel  överdosera inte tvättmedel, sköljmedel eller andra rengöringsmedel. Läs på förpackningen hur mycket du behöver.

 


 


 

AVLOPP

Ett väl fungerande avloppssystem är grundläggande för vår hälsa och miljö – det ska leda bort och rena avloppsvatten på ett effektivt sätt som tar hänsyn till vår miljö och hygien.

vilket vatten renas?

Spillvatten 

Spillvatten från hushåll, kontor, serviceinrättningar och mindre industrier. Det är allt som vi spolar ner i våra avlopp genom till exempel toaletten eller diskhon.

Dagvatten 

Dagvatten är regnvatten och smältvatten som rinner ner i brunnar och som finns på gatorna. Dagvattnet avleds oftast i separata ledningar till närmsta sjö eller vattendrag, men i äldre hus kan dagvattnet vara kopplat till samma ledning som spillvattnet i så kallade kombinerade ledningar och kommer då till reningsverket. Det är inte tillåtet att avleda dag- eller dräneringsvatten till det allmänna spillvattenledningsnätet om det finns förbindelsepunkt för dagvatten.

Läs mer om hur du som fastighetsägare kan ta hand om ditt dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador på fastigheter. Dag- och dräneringsvatten.pdf

De allmänna dagvattenledningarna är dimensionerade så att de ska klara alla normala regn. Att dimensionera ledningarna för väldigt kraftiga regn är i praktiken omöjligt vilket innebär att vatten tillfälligt kan dämma upp i ledningarna och nå marknivå. När man planerar att dränera om en husgrund eller lägga om ledningar på tomtmark bör man därför se över hur ledningarna är anslutna till det allmänna avloppssystemet.

Vad renas?

Det är framförallt fyra saker som vi vill minska i avloppsvattnet innan det återlämnas till i naturen igen:

  • Organiskt biologiskt nedbrytbart material. Detta leder till syrebrist i vattnet och därmed fiskdöd.
  • Växtnäringsämnen som fosfor och kväve leder till övergödning och algblomning i vattnet.
  • Sjukdomsframkallande mikroorganismer som virus, bakterier och parasiter.
  • Partiklar som kaffesump från diskvattnet eller toalettpapper för att inte få syrebrist eller grumliga vatten.

Det pågår mycket forskning för att ta fram ny reningsteknik för att rena läkemedelsrester.


Vad händer med det vi renar bort?

När avloppsvattnet renas bildas flera restprodukter, framförallt gallerrens och slam.

Gallerrens är nedspolat skräp som går till förbränning. Ett slam av god kvalitet ger oss både biogas och gödsel för åkermark. Ett slam med sämre kvalitet kan användas för biogasutvinning men inte till åkermark. Det får istället andra användningsområden, som att täcka en gammal avfallsdeponi för att möjliggöra ett växtskikt.

 

 

livsmedelsverksamhet

Du som bedriver verksamhet som hanterar livsmedel är skyldig att se till att avloppsvattnet följer riktlinjerna som anges i våra allmänna bestämmelser. För att förhålla er till våra riktlinjerna kan det i vissa fall vara nödvändigt att installera en fettavskiljare. 

Exempel på verksamheter som kan behöva installera fettavskiljare är: bageri, café, catering, charkuteri, fiskindustri, gatukök, konditori, livsmedelsbutik med manuell hantering, mottagningskök, pizzeria, restaurang, rökeri, slakteri och storkök.

Fettavskiljaren ska tömmas minst en gång per kvartal och sköts av Västblekinge Miljö AB. Frityrolja och liknande får inte ösas i fettavskiljaren. Den bör lämnas för återvinning. Mer information om fettavskiljare hittar du på VMAB:s hemsida.


reningsverk

Sternö Reningsverk

Reningsverket drivs biologiskt, helt utan fällningskemikalier. De enda kemikalier som används i processen är polymerer för slamavvattning.

Grövre föroreningar avskiljs i två rensgaller. Sanden avskiljs i ett sandfång. Rens och sand skickas till soptippen i Mörrum. I försedimenteringen, två parallella bassänger, sjunker större partiklar till botten.

Vattnets innehåll av näringsämnen minskas med hjälp av olika mikroorganismer i ett system med luftade och ej luftade zoner. Mikroorganismerna som används finns i inkommande avloppsvatten. För att de ska bli tillräckligt många för att hinna rena vattnet skickas det slam som sjunker till botten i mellansedimenteringen tillbaka till biologin. (Slammet består av mikroorganismer).

Efter mellansedimenteringen filtreras de kvarvarande partiklarna bort från vattnet. Därefter är vattnet rent och kan släppas ut i Karlshamnsfjärden.

Slam från biologin pumpas till försedimenteringen och slam därifrån avvattnas innan det pumpas till rötkammaren. Slammet i rötkammaren värms till ca 37°. I denna process bildas biogas. Gasen bränns i en gaspanna. Värmen från pannan används för att värma rötkammaren och byggnaderna. När slammet har rötats avvattnas det i en centrifug.

När slammet är färdigbehandlat kallas det för biomull och är nu ett utmärkt gödningsmedel för jordbruk. Slammet hämtas av HD BioRec och används som gödselmedel och jordtillverkning.

Tidigare har vi haft ett reningsverk i Mörrum, detta avvecklades hösten 2019 och agerar nu pumpstation för att pumpa allt spillvatten från Mörrum till Sternö reningsverk.

Avloppsreningsverket på Sternö välkomnar skolklasser för studiebesök. Läs mer om studiebesök här.

 


Har du enskild avloppsanläggning? 

Då behöver du även tänka på vad som hamnar i din slamavskiljare eller slutna tank. Sternö reningsverk behandlar utöver det allmänna spillvattnet även spillvatten eller slam från enskilda VA-anläggningar. Spola därför bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten och använd miljövänliga hushållskemikalier vid disk, bad, städ och tvätt för att ditt avloppsslam ska kunna behandlas i vår anläggning. Det är också viktigt att veta om din anläggning fungerar som den ska.

Slamavskiljare och slutna tankar töms av Västblekinge Miljö AB (VMAB). De ska tömmas minst en gång per år. Du som har sluten tank, trekammarbrunn eller minireningsverk ska kontakta VMAB för tömning. Mer information hittar du på VMAB:s hemsida. 

Kontakt för akuta slamärenden för enskild avloppsanläggning. Journummer 0702-25 85 79.

Frågor & svar

Jag har fått stopp i avloppet. Vad gör jag?

Vår spolbil underhåller det allmänna ledningsnätet men åtgärdar inte akuta stopp i avlopp för enskilda som inne på fastigheten eller slamtömning av enskilda avlopp. Ta kontakt med en auktoriserad firma som utför akuta stopp i avloppssystem eller översvämningar i villor och fastigheter.

Varför spelar tomtytan roll i min anläggningsavgift?

I Karlshamn finansieras alla investeringar och drift av det allmänna vatten och avlopp av VA-abonnenternas anläggnings- och brukningsavgifter, som tillsammans kallas VA-taxan. En förutsättning som måste gälla för en VA-taxa är att den ska täcka kostnaderna, men samtidigt vara skälig och rättvis. Större tomter innebär längre ledningsdragning när vi bygger ut VA-ledningsnätet i områdena och innebär därmed också högre kostnader. Det anses därför rättvist att ta ut en större anläggningsavgift av de VA-abonnenter vars tomter medför större kostnader för VA-kollektivet.

I anläggningsavgiften, som du betalar när du blir VA-abonnent, ingår alltså en tomtyteavgift per kvadratmeter av din fastighets totala tomtyta. Avgiften får inte bli oskäligt hög, så därför får den inte överstiga summan av taxans övriga delar (servisavgift + förbindelsepunkt + lägenhetsavgift).

Häftiga regn. Vad kan jag göra själv?

  • Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
  • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
  • Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet. En filt eller handduk kan också hjälpa till att sluta tätt, lägg sen även ett tungt föremål över.

När får jag mitt vatten och avlopp inkopplat?

Det beror på om din fastighet ligger i ett område inom ett sk verksamhetsområde, eller om det ligger utanför verksamhetsområdet. Önskar du ansluta din fastighet i ett område där det redan finns vatten och avlopp (inom ett verksamhetsområde) tar det runt 3 månader (beroende på väderlek och ev oförutsedda händelser) från det att din ansökan har kommit in. I ett obebyggt område, sk utanför verksamhetsområde, är det mer aspekter att ta hänsyn till och om det är möjligt inom en snar framtid eller det ligger längre fram i utbyggnadsplanen*.

 

*Utbyggnadsplanen baseras på VA-planen och där kan du läsa mer om när ditt område ligger för utbyggnad.

Jag ska bygga ett attefallshus. Vad behöver jag tänka på?

Ska du bygga ett attefallshus och vill koppla in vatten och avlopp, måste du anmäla det till VA-verksamheten. En lägenhetsavgift tas ut vid anmälan. Läs mer om vad som gäller här. 

Kan jag hälla ut oljan från stekpannan i avloppet?

Nej, häll inte ut matolja och fett i avloppet! Även om fettet är flytande, som vid en varm stekpanna eller när den diskas, är det bra om fettet först torkas av med hushållspapper som sedan kastas i soporna. När avloppsvattnet svalnar stelnar fettet och bildar fettproppar som fastnar i ledningar, avloppspumpstationer och reningsverk vilket medför driftstörningar. Stopp i ledningarna kan orsaka källaröversvämningar vilket är både otrevligt och kostsamt.

 

Kan jag spola ut färgen i diskhon?

Nej, absolut inte! Överblivna färgskvättar kan lämnas till vissa färgbutiker, annars skall de alltid lämnas till återvinningscentralen.

Vid penseltvätt av lösningsmedelsbaserad färg: Stryk av det mesta av färgen från penseln på ett papper och doppa penseln i en burk lacknafta, penseltvätt eller dylikt. Behåll lacknaftan i burken med locket på, den kan användas flera gånger. När den har blivit alltför smutsig – lämna den till färgbutiken eller återvinningscentralen.

Vid vattenbaserad färg: Stryk av så mycket som möjligt av färgen från penslar och rullar på tidnings- eller täckpapper. Pappret med färg lägger du bland soporna. Tvätta därefter penslarna med en omgång vatten i en burk. Låt sedan burken stå några dagar så färgresterna sjunker till botten och häll sedan försiktigt av det klara vattnet. Lämna färgslammet till återvinningscentralen.

De allra sista färgresterna kan sedan sköljas bort under kranen.

Kan jag tvätta bilen på min uppfart?

Om du har en asfalterad uppfart eller om den står på gatan – nej!

Tvättvattnet rinner rakt ner i dagvattenbrunnarna och hamnar helt orenat i närmaste vattendrag, vilket skadar fiskar, förorenar vattnet och växterna som lever där. Utöver skadliga tvättkemikalier innehåller tvättvattnet också föroreningar i form av asfalt- och oljerester, och även flera typer av tungmetaller. Tungmetallerna kan inte brytas ned i naturen och inte heller i reningsverket.

Har du absolut ingen möjlighet att tvätta i en tvätthall med reningsutrustning utan måste tvätta bilen på annat håll tänk då på att ställa bilen på en gräsplan eller grus. Då tar tvättvattnet istället upp av marken. Det är fortfarande inte att föredra ur miljösynpunkt men skadar inte fiskarna och våra vattendrag lika mycket som vid en tvättning på en asfalterad väg.

Varför ska man inte dricka varmt vatten från kranen?

Vi levererar kallvatten och det är det som är testat och kontrollerat. Varmvattenberedaren tillhör fastighetsägaren. Varmvatten är inget livsmedel och skall därför aldrig användas till matlagning och dryck. Det är risk att varmvattnet innehåller tungmetaller, framförallt koppar och små barn är speciellt känsliga för koppar. Gör därför aldrig barnmat eller välling med hjälp av vatten från varmvattenkranen, utan värm alltid kallvattnet.

Tänk också på att undvika risken för Legionella (legionärssjuka, som är en form av lunginflammation, samt pontiacfeber, vars symtom är influensaliknande). Legionellabakterier kan börja växa i stillastående vatten som håller en temperatur mellan 20-50°C. Här kan du läsa mer om Legionella

Vilken hårdhet har vattnet i Karlshamn?

Vattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (dH). Den största delen av Karlshamns kommun har ca 4,2-4,5 dH och i Ringamåla ca 2,5-3,0 dH vilket i båda fallen bedöms som mjukt vatten. Hårdheten är ett mått på mängden kalcium- och magnesiumjoner i vattnet. Ju färre joner det finns, desto mjukare vatten. En positiv aspekt på att Karlshamn har mjukt vatten är att det behövs mindre disk- och tvättmedel. Se på tvättmedelspaketet för exakta uppgifter.

I Björkenäs däremot, som får grundvatten med ursprung i Sölvesborgs kommun, är hårdheten 12-14 dH, vilket bedöms som hårt vatten.