VÅRT VATTEN

Vi förser dig med friskt, gott vatten och renar ditt avloppsvatten innan det når havet. 

Vatten är en ren vardagslyx. Du öppnar kranen och ut kommer rent, gott och friskt vatten. Du spolar ner ditt papper, tvättar dig och häller ut ditt glas i handfatet och behöver inte tänka på var det tar vägen, för det gör vi åt dig. Vardagslyx. Som vattenkund till det allmänna vatten- och avloppsnätet förser vi dig med gott, friskt vatten och vi säkerställer att vattnet som släpps ut i naturen igen håller bästa möjliga kvalitet.

Vårt dricksvatten kommer från Långasjön, som ligger i Miens avrinningsområde, och det är där vårt Vattenverk ligger. Vi förser ca 29 000 karlshamnsbor med rent dricksvatten och nästan lika många med avlopp. Grundvattenintäkt finns även i Ringamåla.

I Karlshamn har vi fyra avloppsreningsanläggningar, Sternö, Mörrum, Ringamåla och Halahult samt ett 90-tal pumpstationer.

 


planerad utbyggnad Vatten och avlopp
som beslutats i gällande VA-plan

Här kommer vi efter hand att publicera information om hur utbyggnaden av vatten och avlopp för respektive påbörjat utbyggnadsområde – Granefors, Brorstorp och Ire. Denna information kommer att uppdateras efterhand som ny information finns.

Granefors
Verksamhetsområdet för Granefors är beslutat i Kommunfullmäktige och beslutet har vunnit laga kraft, dvs vilka fastigheter som omfattas av utbyggnaden är ’spikade’. Provtagning avseende föroreningar i mark kring Granefors bruk är avslutad. Marken innehåller föroreningar som måste hanteras i utbyggnaden. Projektet pågår och beräknas vara klart sommaren 2019.

Ire
Tidigt informationsmöte hölls våren 2017. Enkät som skickats ut avseende hur boende i området upplever kvalitet och kvantitet för vattnet från egna brunnar visade att egen dricksvattenförsörjning fortsatt är det bästa alternativet. Utredning för placering av en framtida avloppsanläggning pågår. Utbyggnad i tid kommer att förskjutas framåt. Hur lång tid detta handlar om publiceras här när revideringen av VA-planen är färdig och beslutad. I dagsläget är revidering av VA-planen framflyttad.


Underhållsarbete

Rörnätet arbetar med förebyggande underhåll i form av ledningsomläggning, översyn och utbyte av servisledningar, ventiler och brandposter samt rengöring av ledningar. Tjänster som köps är bland annat TV-inspektion av ledningar, reliningar och råttbekämpning.

Vattenmätarbyten, akutinsatser vid vattenläckor, kartläggning av och åtgärdsplaner mot ovidkommande vatten i avloppsledningarna samt service och rådgivning till kunder är andra viktiga moment som ingår i verksamhetens ansvarsområde.

PÅGÅENDE eller PLANERADE UNDERHÅLLSARBETEN

SVÄNGSTA
Från och med vecka 22 och fram till semestern (ca vecka 28) befinner vi oss i Svängsta i höjd med Dovrevägen/Gränsvägen för att byta ut spill- och vattenledningen längs med Mörrumsvägen (klicka här för att se bild på schaktsträckan). Följ hänvisningsskyltarna eller välj om möjligt en annan väg.

Frågor & svar

Jag har fått stopp i avloppet. Vad gör jag?

Vår spolbil underhåller det allmänna ledningsnätet men åtgärdar inte akuta stopp i avlopp för enskilda som inne på fastigheten eller slamtömning av enskilda avlopp. Ta kontakt med en auktoriserad firma som utför akuta stopp i avloppssystem eller översvämningar i villor och fastigheter.

Jag ska bygga ett attefallshus. Vad behöver jag tänka på?

Ska du bygga ett attefallshus och vill koppla in vatten och avlopp, måste du anmäla det till VA-verksamheten. En lägenhetsavgift tas ut vid anmälan. Läs mer om vad som gäller här. 

När får jag mitt vatten och avlopp inkopplat?

Det beror på om din fastighet ligger i ett område inom ett sk verksamhetsområde, eller om det ligger utanför verksamhetsområdet. Önskar du ansluta din fastighet i ett område där det redan finns vatten och avlopp (inom ett verksamhetsområde) tar det runt 3 månader (beroende på väderlek och ev oförutsedda händelser) från det att din ansökan har kommit in. I ett obebyggt område, sk utanför verksamhetsområde, är det mer aspekter att ta hänsyn till och om det är möjligt inom en snar framtid eller det ligger längre fram i utbyggnadsplanen*.

 

*Utbyggnadsplanen baseras på VA-planen och där kan du läsa mer om när ditt område ligger för utbyggnad.

Varför ska man inte dricka varmt vatten från kranen?

Vi levererar kallvatten och det är det som är testat och kontrollerat. Varmvattenberedaren tillhör fastighetsägaren. Varmvatten är inget livsmedel och skall därför aldrig användas till matlagning och dryck. Det är risk att varmvattnet innehåller tungmetaller, framförallt koppar och små barn är speciellt känsliga för koppar. Gör därför aldrig barnmat eller välling med hjälp av vatten från varmvattenkranen, utan värm alltid kallvattnet.

Tänk också på att undvika risken för Legionella (legionärssjuka, som är en form av lunginflammation, samt pontiacfeber, vars symtom är influensaliknande). Legionellabakterier kan börja växa i stillastående vatten som håller en temperatur mellan 20-50°C. Här kan du läsa mer om Legionella

Kan jag spola ut färgen i diskhon?

Nej, absolut inte! Överblivna färgskvättar kan lämnas till vissa färgbutiker, annars skall de alltid lämnas till återvinningscentralen.

Vid penseltvätt av lösningsmedelsbaserad färg: Stryk av det mesta av färgen från penseln på ett papper och doppa penseln i en burk lacknafta, penseltvätt eller dylikt. Behåll lacknaftan i burken med locket på, den kan användas flera gånger. När den har blivit alltför smutsig – lämna den till färgbutiken eller återvinningscentralen.

Vid vattenbaserad färg: Stryk av så mycket som möjligt av färgen från penslar och rullar på tidnings- eller täckpapper. Pappret med färg lägger du bland soporna. Tvätta därefter penslarna med en omgång vatten i en burk. Låt sedan burken stå några dagar så färgresterna sjunker till botten och häll sedan försiktigt av det klara vattnet. Lämna färgslammet till återvinningscentralen.

De allra sista färgresterna kan sedan sköljas bort under kranen.

Vattnet är missfärgat.

Ibland är kranvattnet brunt eller gult. Det beror på att hastiga vattenströmmar i vattenledningarna, som vid vattenläckor, påfyllning av pooler och uttag ur brandposter, orsakar att den beläggning som med åren bildats på insidan av vattenledningarna rivs loss.

Låt vattnet rinna i 15 min och kontakta oss om vattnet fortfarande inte är klart. Brunt vatten är inte farligt men oaptitligt och utgör en teknisk störning som ska åtgärdas.

Ibland är vattnet vitt eller grått när det tappas upp. Efter någon minut försvinner det vitgråa. Fenomenet är vanligast på vintern när vattnet ut från vattenverket är som kallast och beror på att vattnet innehåller luft som bildar mikrobubblor när vattnet tappas upp. Alltså är det helt ofarligt!

Kan jag tvätta bilen på min uppfart?

Om du har en asfalterad uppfart eller om den står på gatan – nej!

Tvättvattnet rinner rakt ner i dagvattenbrunnarna och hamnar helt orenat i närmaste vattendrag, vilket skadar fiskar, förorenar vattnet och växterna som lever där. Utöver skadliga tvättkemikalier innehåller tvättvattnet också föroreningar i form av asfalt- och oljerester, och även flera typer av tungmetaller. Tungmetallerna kan inte brytas ned i naturen och inte heller i reningsverket.

Har du absolut ingen möjlighet att tvätta i en tvätthall med reningsutrustning utan måste tvätta bilen på annat håll tänk då på att ställa bilen på en gräsplan eller grus. Då tar tvättvattnet istället upp av marken. Det är fortfarande inte att föredra ur miljösynpunkt men skadar inte fiskarna och våra vattendrag lika mycket som vid en tvättning på en asfalterad väg.

Kan jag hälla ut oljan från stekpannan i avloppet?

Nej, häll inte ut matolja och fett i avloppet! Även om fettet är flytande, som vid en varm stekpanna eller när den diskas, är det bra om fettet först torkas av med hushållspapper som sedan kastas i soporna. När avloppsvattnet svalnar stelnar fettet och bildar fettproppar som fastnar i ledningar, avloppspumpstationer och reningsverk vilket medför driftstörningar. Stopp i ledningarna kan orsaka källaröversvämningar vilket är både otrevligt och kostsamt.

 

Vad får jag spola ner i toaletten?

Toalettpapper, bajs och kiss! Resten hör hemma i soporna!

Om du spolar ner tops, hår, bindor, tamponger, klädesplagg, blöjor, kondomer, hushållspapper och bomullstussar etc så uppstår det ofta driftproblem när föremålen fastnar. Driftproblem på reningsverket eller driftproblem i din fastighet (stopp i avloppet) är ofta både kostsamt och tidskrävande.

Häftiga regn. Vad kan jag göra själv?

  • Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
  • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
  • Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet. En filt eller handduk kan också hjälpa till att sluta tätt, lägg sen även ett tungt föremål över.

Vilken hårdhet har vattnet i Karlshamn?

Vattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (dH). Den största delen av Karlshamns kommun har ca 4,2-4,5 dH och i Ringamåla ca 2,5-3,0 dH vilket i båda fallen bedöms som mjukt vatten. Hårdheten är ett mått på mängden kalcium- och magnesiumjoner i vattnet. Ju färre joner det finns, desto mjukare vatten. En positiv aspekt på att Karlshamn har mjukt vatten är att det behövs mindre disk- och tvättmedel. Se på tvättmedelspaketet för exakta uppgifter.

I Björkenäs däremot, som får grundvatten med ursprung i Sölvesborgs kommun, är hårdheten 12-14 dH, vilket bedöms som hårt vatten.

Vi renar ditt vatten