karlshamns FRAMTIDA VATTENVERK

Utredningen om Karlshamns framtida vattenverk är klar. Nu påbörjas projektet med att bygga ett nytt ytvattenverk i Långasjön med större kapacitet.

Långasjöns vattenverk byggdes på 1960-talet och är i väldigt stort behov av att moderniseras och möjliggöra högre kapacitet – producera mer vatten än vad som är möjligt idag. År 2019 tog Karlshamn Energi över huvudansvaret för det kommunala va-nätet och därmed även den aktuella frågan om vår framtida vattenförsörjning. Här kan du följa vår resa mot ett nytt vattenverk.

 

2023-08-25

Installation av pilotanläggning vid ”gamla” vattenverket

Med start augusti 2023 förbereder vi för en tillfällig testanläggning för vattenrening vid vårt befintliga vattenverk. Det innebär en period med ökad trafik till och från vattenverket då materialtransporter och byggentreprenörer behöver ha tillgång till fastigheten inför installation.

Den tillfälliga pilotanläggningens syfte är att testa och utvärdera vattenreningsteknik för användning i det nya framtida vattenverket med planerad byggstart någon gång under 2025.

Efter lämnat startbesked kommer sker installation av testanläggningen i befintliga utrymmen vid det nuvarande vattenverket. Testförsöken av vattenreningstekniken uppskattas att pågå under cirka 10-12 månader, därefter kommer pilotanläggningen vid befintligt vattenverk att monteras ner och utrymmen att återställas.

PRESSMEDDELANDE 2023-02-09 

KARLSHAMNS NYA VATTENVERK TAR FORM

Startskottet för ett nytt vattenverk i Karlshamn närmar sig. Byggupphandlingen är klar och innebär att Karlshamn Energi kommer att ha ett nära samarbete med Peab under kommande år.

– Efter många år av utredningar och planering känns det jättebra att vi nu påbörjar byggprojektet av ett modernt ytvattenverk som tryggar en säker vattenleverans för lång tid framåt, säger Ken Sellén, affärsområdeschef Karlshamn Energi Vatten AB.

Det nya vattenverket ska enligt plan stå färdigt om cirka fem år med råvattenförsörjning från Långasjön och Mörrumsån som reservvattentäkt.

– Vi bygger för framtiden och höjer kapaciteten för produktion och leverans av dricksvatten till 225 liter per sekund till våra kunder. Med det nya vattenverket täcker vi vattenbehovet för en lång överskådlig tid och har även möjlighet att bygga ut vattenproduktionen med ytterligare 50 liter per sekund om behovet skulle öka, säger Toini Sjöqvist som är projektledare för Karlshamn Energi.

Under 2022 genomfördes upphandlingen för en partnerentreprenör där valet föll på Peab.

– Vi är stolta över att ha fått förtroendet av Karlshamn Energi Vatten AB att tillsammans förverkliga detta projekt, berättar Adis Dzafic, projektchef för nytt ytvattenverk på Peab.

Karlshamn Energi och Peab har tecknat ett så kallat partneringavtal där Peab som byggentreprenör i projektet även lutar sig mot kompetens från Norconsult som teknisk konsult samt Malmberg Water som kan vattenreningsprocesser.

– Partnering* är en samarbetsform där deltagarna drar nytta av varandras erfarenheter och kompetenser under hela projektet för att det färdiga vattenverket ska bli så bra som möjligt. Det innebär att vi använder oss av entreprenörens kunskaper redan i projekteringsfasen samtidigt som vi som beställare också är mycket involverade i alla val och beslut som ska göras, säger Toini Sjöqvist.

Projektet har redan tagit fart och en projektorganisation med både interna och externa resurser håller på att ta form. Projektet är indelat i två faser och nu inleds fas 1 där det först handlar om att välja vattenreningsteknik för det nya vattenverket.

Därefter kan hela projekteringen färdigställas och målet är att få all konstruktion och planering klar inför att bygget kan påbörjas.

Fas 2 i projektet är själva byggnationen som beräknas ta cirka två år att slutföra.

– Byggstarten är beräknad till någon gång under år 2025. Sedan är siktet inställt på årsskiftet 2027-2028, med ett nytt vattenverk på plats för att leverera rent och gott dricksvatten till Karlshamns invånare under lång tid framåt, säger Toini Sjöqvist.

 

*Mer om partnering finns att läsa under "Frågor & Svar" längst ner på sidan.

Två viktiga förutsättningar för att bygga ett nytt ytvattenverk i Långasjön var att vår ansökan om klimatanpassad reglering av Mien blev beviljad samt att Mörrumsån blev godkänt som reservvattentäkt.

Pressrelease Ansökan om klimatanpassad reglering av Mien beviljad, 2021-04-06 

Pressrelease Reservvatten från Mörrumsån ska säkra dricksvatten, 2020-10-21  

Karlshamn Energi Vatten har tittat på möjligheterna och kostnaderna för följande alternativ:
1.
 bygga om och rusta upp det befintliga vattenverket
2. bygga ett nytt ytvattenverk i Långasjön
3. bygga ett avsaltningsverk vid Östersjön
4. en kombination av ovanstående

Vi har listat alla tänkbara faktorer som är viktiga med ett nytt vattenverk, som t.ex. tillgång och kvalitén på råvatten, placeringen av ett verk, miljöpåverkan, reningsteknik, ekonomi m.m. Vi har sedan bedömt vilka faktorer som har mer betydelse än andra och hur väl de olika investeringsalternativen uppfyller dessa faktorer.

I en totalsummering så vann alternativet att bygga ett nytt ytvattenverk vid Långasjön med stöd av reservvatten från Mörrumsån, vilket gav minst risker till lägst kostnad. Det finns många fördelar med Långasjön, då vi redan har en tomt som är detaljplanerad och klar för ett vattenverk och vi har även ett tillstånd för vattenuttag, vilket sparar tid. Det är en stor utmaning redan idag att hålla dagens vattenverk vid liv.

Utöver viktningen så har vi även intervjuat många andra kommuner som har genomfört eller befinner sig i samma läge som oss. Det har gett oss otroligt mycket användbar information och ett bra nätverk.

Här hittar du vårt pressmeddelande om utredningen 

 

Resan mot ett nytt vattenverk påbörjades egentligen för många år sedan hos kommunen. Långasjöns vattenverk som byggdes på 1960-talet är i väldigt stort behov av att moderniseras och möjliggöra högre kapacitet (kunna producera mer vatten än vad som är möjligt idag). 2019 tog Karlshamn Energi över huvudansvaret för det kommunala va-nätet och därmed även den aktuella frågan om vår framtida vattenförsörjning.

 

 

 

 

 

Frågor & svar

När är det byggstart?

Nu har vi uppstartsfasen för projektering och det innebär att det skulle kunna vara klart för byggstart runt slutet av 2023 eller i början av 2024 för att sedan ha ett färdigt dricksvatten från det nya verket runt årsskiftet 2027/2028.

Hur sker övergången från det gamla verket till det nya?

När verket står klart är planen att växla över på ett drift- och kvalitetssäkrat sätt, parallellt med det nya. Då vi valt att fortsätta med samma råvatten, bör det inte bli några större störningar, vilket annars kan vara en av riskerna med att byta till bland annat avsaltningsalternativet.

Kommer vattnet smaka lika gott?

Självklart! Ett av målen med det här projektet är att producera lika gott kranvatten som vi gör idag.

Vad är partnering?

Partnering är ett bra och beprövat arbetssätt vid tekniskt komplicerade projekt som kräver expert- och spetskunskap inom flera viktiga områden. Huvudaktörerna i projektet Nytt vattenverk består av KEAB, Peab, Malmberg och Norconsult.

Partnering ett lagarbete som bygger på engagemang. Karlshamns Energi som beställare och alla medverkande entreprenör och konsulter i projektet jobbar tillsammans mot gemensamt uppsatta mål för Karlshamns nya vattenverk. Detta för att komma fram till bästa möjliga lösning, både konstruktionstekniskt och ekonomiskt, för hur Karlshamns nya vattenverk skall projekteras, byggas och driftsättas.

Syftet med att använda sig av den här samarbetsformen är att skapa rätt förutsättningar för att leverera optimerade förhållanden för verksamheten, minskade kostnader för drift- och underhåll, minskade verksamhetskostnader och mer samhällsnytta för pengarna.