ANSLUT din FASTIGHET
TILL VATTEN OCH AVLOPP

Du kan ansluta din fastighet till:
Vatten (dricksvatten), avlopp (spillvatten) och dagvatten (tak- och dränvatten). 

Anslutningen är beroende på om fastigheten finns inom eller utanför verksamhetsområdet för vatten- och avloppsförsörjning. Ett verksamhetsområde är ett avgränsat område där vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom allmänna VA-anläggningar. Där det redan finns ett utbyggt vatten- och avloppsnät eller ligger i ett område som är för utbyggnad.

Ska du bygga en ny fastighet måste du söka bygglov hos kommunen. Ska du dra in vatten och avlopp till ditt attefallshus måste du göra en anmälan och en sk lägenhetsavgift tas ut. Läs mer här.

går det till

1. Ansök om vatten och avlopp

När du ska ansluta till vatten och avlopp behöver du skicka in en ansökan. Ansökan gör du antingen digitalt här eller skriver du ut en pdf som du skickar in till oss. 

2. ÅTERKOPPLING

Vi granskar din ansökan och skickar beslut och kostnad till dig som du returnerar till oss.

3. FÖRBINDELSEPUNKT

Om det inte redan finns en förbindelsepunkt skapar vi en sådan. Förbindelsepunkten är den gräns mellan den allmänna VA anläggningen och den privata VA-installationen. I vissa fall behöver en ny servis byggas innan förbindelsepunkten kan förmedlas. Förbindelsepunktens placering bestäms i samråd med dig som fastighetsägare.

4. Anläggningsavgiften

När förbindelsepunkten är utförd så skickar vi en faktura på anläggningsavgiften samt en förbindelsepunktkarta (om inte avgiften är betald sedan tidigare).

5. Anslutningen

Du ansvarar själv för att ansluta dina ledningar på tomten mot förbindelsepunkten. Läs mer i vår Materialvalspolicy.

6. Konsol för vattenmätare

Innan du kan koppla på ditt vatten och avlopp behöver du montera en konsol för vattenmätaren. Som fastighetsägare ansvarar du för att konsolen är rätt utförd. 

7. Vattenmätare

Du kontaktar oss som installerar en vattenmätare.

8. Vatten

Klart! När vattenmätaren är monterad släpps vattnet på!


När installationen är klar

När installationen är klar och anläggningen inkopplad står du som fastighetsägare för:

  • De fasta och rörliga VA-avgifterna (brukningsavgiften) enligt gällande års taxa.
  • Drift och underhåll av ledningar på den egna fastigheten (från förbindelsepunkten).
  • Att dagvatten, det vill säga regnvatten och dräne­ringsvatten, inte kopplas till spillvat­tenledningen.
  • Att vatten från egen brunn inte sammankopplas med det allmänna vattennätet.

Vi står för:

  • Drift och underhåll av det allmänna VA­-nätet.
  • Byte av vattenmätare (som ägs av Karlshamn Energi Vatten AB).

ANLÄGGNINGSAVGIFTER

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som betalas av fastighetsägaren när förbindelsepunkten är upprättad och förmedlad. Anläggningsavgiften är en del av VA-taxan som beslutas utifrån självkostnadsprincipen. Avgiften är unik och bestäms utifrån storleken på din fastighets tomt samt antalet ledningar (vattenledning, spillvatten- och dagvattenledning) som är framdragna till fastigheten.

 

prisexempel VILLA med 800 kvm tomt
(inkl. vatten, spillvatten, DAGVATTEN)

Utifrån normala anslutningsförhållanden. I vissa fall kan andra faktorer spela in vilket kan påverka priset.

 72 500 kr
 58 000 kr
 37 088 kr
 27 088 kr
 194 668 kr (inkl. moms)

 

prisexempel VILLA med 1 500 kvm tomt
(inkl. vatten, spillvatten)

Utifrån normala anslutningsförhållanden. I vissa fall kan andra faktorer spela in vilket kan påverka priset.

 61 625 kr
 46 400 kr
 55 620 kr
 27 088 kr
 190 733 kr (inkl. moms)

 

prisexempel FLERFAMILJSHUS, 8 LÄGENHETER med 2 000 kvm tomt (inkl. vatten, spillvatten, dagvatten )

Utifrån normala anslutningsförhållanden. I vissa fall kan andra faktorer spela in vilket kan påverka priset.

 72 500 kr
 58 000 kr
 92 700 kr
 216 704 kr
 439 964 kr (inkl. moms)

 


Ordförklaring

Spillvatten är förorenat vatten från hushåll, industri, serviceanläggningar och dylikt. Hushållsspillvatten är det avloppsvatten som kommer från toalett, dusch, disk- och tvättmaskiner och liknande.

Dagvatten är det vatten som tillfälligt rinner på markytan som regn och smältvatten. Dagvatten får inte kopplas till spillvattenledningar.

Förbindelsepunkten är gränsen mellan de allmänna ledningar och fastighetens egna servisledningar. Den ligger normalt sett ca 0,5 meter utanför tomtgränsen.

En servisledning är den ledning som ansluter från distributionsledningen (huvudledning) till fastigheten. Servisledningen har en allmän del som leder fram till förbindelsepunkten och en privat del som leder från förbindelsepunkten till anslutna byggnader på fastigheten.

Lägenhetsavgift är en avgift varje bostad som är en del av VA-kollektivet betalar per bostadsenhet. Den innefattar alla bostäder, oavsett om det är en villa, lägenhet eller exempelvis ett radhus.

Lågtrycksavlopp är där man inte kan ha självfallsledningar. Då krävs en lösning med lågtrycksavlopp. Här hittar du mer om LTA, lågtrycksavlopp.

Vid anslutning utanför verksamhetsområde (landsbygd som ej har allmänt vatten och avlopp) kontakta oss för mer information på vatten@karlshamnenergi.se eller på telefon 0454-818 00.

 

Frågor & svar

Jag har fått stopp i avloppet. Vad gör jag?

Vår spolbil underhåller det allmänna ledningsnätet men åtgärdar inte akuta stopp i avlopp för enskilda som inne på fastigheten eller slamtömning av enskilda avlopp. Ta kontakt med en auktoriserad firma som utför akuta stopp i avloppssystem eller översvämningar i villor och fastigheter.

Varför spelar tomtytan roll i min anläggningsavgift?

I Karlshamn finansieras alla investeringar och drift av det allmänna vatten och avlopp av VA-abonnenternas anläggnings- och brukningsavgifter, som tillsammans kallas VA-taxan. En förutsättning som måste gälla för en VA-taxa är att den ska täcka kostnaderna, men samtidigt vara skälig och rättvis. Större tomter innebär längre ledningsdragning när vi bygger ut VA-ledningsnätet i områdena och innebär därmed också högre kostnader. Det anses därför rättvist att ta ut en större anläggningsavgift av de VA-abonnenter vars tomter medför större kostnader för VA-kollektivet.

I anläggningsavgiften, som du betalar när du blir VA-abonnent, ingår alltså en tomtyteavgift per kvadratmeter av din fastighets totala tomtyta. Avgiften får inte bli oskäligt hög, så därför får den inte överstiga summan av taxans övriga delar (servisavgift + förbindelsepunkt + lägenhetsavgift).

Häftiga regn. Vad kan jag göra själv?

  • Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
  • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
  • Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet. En filt eller handduk kan också hjälpa till att sluta tätt, lägg sen även ett tungt föremål över.

När får jag mitt vatten och avlopp inkopplat?

Det beror på om din fastighet ligger i ett område inom ett sk verksamhetsområde, eller om det ligger utanför verksamhetsområdet. Önskar du ansluta din fastighet i ett område där det redan finns vatten och avlopp (inom ett verksamhetsområde) tar det runt 3 månader (beroende på väderlek och ev oförutsedda händelser) från det att din ansökan har kommit in. I ett obebyggt område, sk utanför verksamhetsområde, är det mer aspekter att ta hänsyn till och om det är möjligt inom en snar framtid eller det ligger längre fram i utbyggnadsplanen*.

 

*Utbyggnadsplanen baseras på VA-planen och där kan du läsa mer om när ditt område ligger för utbyggnad.

Jag ska bygga ett attefallshus. Vad behöver jag tänka på?

Ska du bygga ett attefallshus och vill koppla in vatten och avlopp, måste du anmäla det till VA-verksamheten. En lägenhetsavgift tas ut vid anmälan. Läs mer om vad som gäller här. 

Kan jag hälla ut oljan från stekpannan i avloppet?

Nej, häll inte ut matolja och fett i avloppet! Även om fettet är flytande, som vid en varm stekpanna eller när den diskas, är det bra om fettet först torkas av med hushållspapper som sedan kastas i soporna. När avloppsvattnet svalnar stelnar fettet och bildar fettproppar som fastnar i ledningar, avloppspumpstationer och reningsverk vilket medför driftstörningar. Stopp i ledningarna kan orsaka källaröversvämningar vilket är både otrevligt och kostsamt.

 

Kan jag spola ut färgen i diskhon?

Nej, absolut inte! Överblivna färgskvättar kan lämnas till vissa färgbutiker, annars skall de alltid lämnas till återvinningscentralen.

Vid penseltvätt av lösningsmedelsbaserad färg: Stryk av det mesta av färgen från penseln på ett papper och doppa penseln i en burk lacknafta, penseltvätt eller dylikt. Behåll lacknaftan i burken med locket på, den kan användas flera gånger. När den har blivit alltför smutsig – lämna den till färgbutiken eller återvinningscentralen.

Vid vattenbaserad färg: Stryk av så mycket som möjligt av färgen från penslar och rullar på tidnings- eller täckpapper. Pappret med färg lägger du bland soporna. Tvätta därefter penslarna med en omgång vatten i en burk. Låt sedan burken stå några dagar så färgresterna sjunker till botten och häll sedan försiktigt av det klara vattnet. Lämna färgslammet till återvinningscentralen.

De allra sista färgresterna kan sedan sköljas bort under kranen.

Kan jag tvätta bilen på min uppfart?

Om du har en asfalterad uppfart eller om den står på gatan – nej!

Tvättvattnet rinner rakt ner i dagvattenbrunnarna och hamnar helt orenat i närmaste vattendrag, vilket skadar fiskar, förorenar vattnet och växterna som lever där. Utöver skadliga tvättkemikalier innehåller tvättvattnet också föroreningar i form av asfalt- och oljerester, och även flera typer av tungmetaller. Tungmetallerna kan inte brytas ned i naturen och inte heller i reningsverket.

Har du absolut ingen möjlighet att tvätta i en tvätthall med reningsutrustning utan måste tvätta bilen på annat håll tänk då på att ställa bilen på en gräsplan eller grus. Då tar tvättvattnet istället upp av marken. Det är fortfarande inte att föredra ur miljösynpunkt men skadar inte fiskarna och våra vattendrag lika mycket som vid en tvättning på en asfalterad väg.

Varför ska man inte dricka varmt vatten från kranen?

Vi levererar kallvatten och det är det som är testat och kontrollerat. Varmvattenberedaren tillhör fastighetsägaren. Varmvatten är inget livsmedel och skall därför aldrig användas till matlagning och dryck. Det är risk att varmvattnet innehåller tungmetaller, framförallt koppar och små barn är speciellt känsliga för koppar. Gör därför aldrig barnmat eller välling med hjälp av vatten från varmvattenkranen, utan värm alltid kallvattnet.

Tänk också på att undvika risken för Legionella (legionärssjuka, som är en form av lunginflammation, samt pontiacfeber, vars symtom är influensaliknande). Legionellabakterier kan börja växa i stillastående vatten som håller en temperatur mellan 20-50°C.

Vilken hårdhet har vattnet i Karlshamn?

Vattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (dH). Den största delen av Karlshamns kommun har ca 4,2-4,5 dH och i Ringamåla ca 2,5-3,0 dH vilket i båda fallen bedöms som mjukt vatten. Hårdheten är ett mått på mängden kalcium- och magnesiumjoner i vattnet. Ju färre joner det finns, desto mjukare vatten. En positiv aspekt på att Karlshamn har mjukt vatten är att det behövs mindre disk- och tvättmedel. Se på tvättmedelspaketet för exakta uppgifter.

I Björkenäs däremot, som får grundvatten med ursprung i Sölvesborgs kommun, är hårdheten 12-14 dH, vilket bedöms som hårt vatten.