VÅRT GODA DRICKSVATTEN

Vatten är vårt viktigaste och mest kontrollerade livsmedel och källan till allt liv. Vi hämtar vårt vatten från naturen och lämnar tillbaka det efter att vi renat det. Vi har tillgång till dricksvatten, dygnet runt, direkt från kranen och det är gott, friskt, lokalproducerat och kostar bara några öre per liter. Och i det priset ingår även skydd av våra vattentäkter, rening av vårt avloppsvattnet och hantering av dagvatten.

VARJE DROPPE RÄKNAS

Vårt ansvar till vår miljö och våra vattendrag är stort. Det finns alltid saker som du kan göra och tänka på för att spara på vårt vatten. Vår huvudvattentäkt i Långasjön är helt beroende av tillflöden från sjön Mien som ligger söder om Tingsryd. Under flera år har vattennivåerna varit lägre än normalt, vilket resulterar i att det blir bevattningsförbud när det regnar som minst. Vi måste lära oss att bli bättre på att hushålla med vårt vatten – varje droppe räknas!

I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. 60 liter går åt för personlig hygien, 30 liter för toalettspolning, 15 liter för disk, 15 liter för tvätt, 10 liter för mat och dryck och 10 liter går till övrigt. Har du koll på hur mycket vatten ni förbrukar i ert hushåll?

Alla älskar vi vatten. Så tänk på att spara på – det gynnar oss alla. Här hittar du våra spara vatten-tips.


VATTENVERK

Långasjöns Vattenverk

Karlshamns vatten kommer från vattenverket vid Långasjön. Vattnet pumpas in i verket från sjön och renas i fällningsbassänger, varifrån föroreningarna pumpas vidare till avloppsreningsverket. Det renade vattnet filtreras sedan ytterligare genom sand. Därefter tillsätts kalk för att höja pH-värdet och sedan ytterligare en filtrering genom aktivt kol för att ta bort dålig smak.

För att ta bort eventuella bakterier används sedan 1995 UV-ljus och därför behöver inget klor tillsättas.

Vattnet i ledningarna håller ett pH-värde på 8,3-8,6 och hårdheten är 4,0-4,5 tyska grader (dH). Detta innebär att vattnet betecknas som mjukt och att man därför bör använda lägsta föreslagna dosering på tvätt- och diskmedelspaketen.

Ringamåla vattenverk

Ringamåla vattenverk försörjer Ringamåla tätort. Råvattnet kommer från en grundvattentäkt.

Inkommande vatten passerar en luftningstank där oxidation av järn och mangan sker. Före luftningstanken sker en dosering av lut. Efter luftningstanken passerar vattnet två sandfilter, varav ett har toppats med mangandioxid. Här avskiljs oxidationsprodukter av järn och mangan. Före filter två tillsätts ett flöde från RO-anläggningen (omvänd osmos) för att minska fluoridhalten. Det filtrerade vattnet desinficeras med UV-ljus före och efter lågreservoaren. Två dricksvattenpumpar distribuerar ut dricksvattnet till våra kunder.

Som reserv finns utrustning för att dosera natriumhypoklori.

Vattnets hårdhet i Ringamåla är 2,5-3,0 dH, vilket bedöms som mjukt vatten.


VÅRT MEST KONTrOLLERADE LIVSMEDEL

Vattenprover tas regelbundet från: Dricksvatten (vattenverk, ledningsnät), Avloppsvatten (reningsverk), Recipientvatten (sjöar och vattendrag), Badvatten (hav, sjö, bassäng). Vi jobbar aktivt idag med att kontrollera vattnets kvalitet. Prover tas regelbundet och skickas till externt laboratorium.

Kemisk undersökning, SGS analysresultat, sept 2023 
 

Kemisk (halogenerade lösningsmedel), SGS analysresultat, jan 2023 
 

Mikrobiologisk undersökning, SGS analysresultat, sept 2023

 LÄKEMEdeL I DRICKSVATTNET

Undersökningar visar att dricksvattnet i Sverige innehåller stora mängder med läkemedelsrester. Det är fortfarande inom gränserna för vad som anses vara en kontrollerad nivå men det är viktigt att både läkemedelsindustrin och vi som använder medicinerna tar ansvar för att minska mängden läkemedel som når den känsliga vattenmiljön. Tillsammans kan vi hjälpas åt att hindra att läkemedel ökar i våra vattendrag och i vårt dricksvatten.

Spola aldrig ner överblivna läkemedel i toaletten och släng dem inte i soporna. Lämna alltid tillbaka gammal eller oanvänd medicin på ditt apotek.

Det pågår mycket forskning för att ta fram ny reningsteknik för att rena läkemedelsrester. Karlshamn Energi har bedrivit en förstudie för att utreda och avgöra behovet av rening av läkemedelsrester samt vilka möjligheter Sternö avloppsreningsverk har för att utföra läkemedelsrening. Här kan du läsa mer om förstudien som avslutades i början av 2023. 

 ENSKILT DRICKsVATTEN

Frågor om dricksvatten från egen brunn hanteras av Miljöförbundet Blekinge Väst.

Mer information hittar du på Miljöförbundets hemsida.

 

Frågor & svar

Jag har fått stopp i avloppet. Vad gör jag?

Vår spolbil underhåller det allmänna ledningsnätet men åtgärdar inte akuta stopp i avlopp för enskilda som inne på fastigheten eller slamtömning av enskilda avlopp. Ta kontakt med en auktoriserad firma som utför akuta stopp i avloppssystem eller översvämningar i villor och fastigheter.

Varför spelar tomtytan roll i min anläggningsavgift?

I Karlshamn finansieras alla investeringar och drift av det allmänna vatten och avlopp av VA-abonnenternas anläggnings- och brukningsavgifter, som tillsammans kallas VA-taxan. En förutsättning som måste gälla för en VA-taxa är att den ska täcka kostnaderna, men samtidigt vara skälig och rättvis. Större tomter innebär längre ledningsdragning när vi bygger ut VA-ledningsnätet i områdena och innebär därmed också högre kostnader. Det anses därför rättvist att ta ut en större anläggningsavgift av de VA-abonnenter vars tomter medför större kostnader för VA-kollektivet.

I anläggningsavgiften, som du betalar när du blir VA-abonnent, ingår alltså en tomtyteavgift per kvadratmeter av din fastighets totala tomtyta. Avgiften får inte bli oskäligt hög, så därför får den inte överstiga summan av taxans övriga delar (servisavgift + förbindelsepunkt + lägenhetsavgift).

Häftiga regn. Vad kan jag göra själv?

  • Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
  • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
  • Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet. En filt eller handduk kan också hjälpa till att sluta tätt, lägg sen även ett tungt föremål över.

När får jag mitt vatten och avlopp inkopplat?

Det beror på om din fastighet ligger i ett område inom ett sk verksamhetsområde, eller om det ligger utanför verksamhetsområdet. Önskar du ansluta din fastighet i ett område där det redan finns vatten och avlopp (inom ett verksamhetsområde) tar det runt 3 månader (beroende på väderlek och ev oförutsedda händelser) från det att din ansökan har kommit in. I ett obebyggt område, sk utanför verksamhetsområde, är det mer aspekter att ta hänsyn till och om det är möjligt inom en snar framtid eller det ligger längre fram i utbyggnadsplanen*.

 

*Utbyggnadsplanen baseras på VA-planen och där kan du läsa mer om när ditt område ligger för utbyggnad.

Jag ska bygga ett attefallshus. Vad behöver jag tänka på?

Ska du bygga ett attefallshus och vill koppla in vatten och avlopp, måste du anmäla det till VA-verksamheten. En lägenhetsavgift tas ut vid anmälan. Läs mer om vad som gäller här. 

Kan jag hälla ut oljan från stekpannan i avloppet?

Nej, häll inte ut matolja och fett i avloppet! Även om fettet är flytande, som vid en varm stekpanna eller när den diskas, är det bra om fettet först torkas av med hushållspapper som sedan kastas i soporna. När avloppsvattnet svalnar stelnar fettet och bildar fettproppar som fastnar i ledningar, avloppspumpstationer och reningsverk vilket medför driftstörningar. Stopp i ledningarna kan orsaka källaröversvämningar vilket är både otrevligt och kostsamt.

 

Kan jag spola ut färgen i diskhon?

Nej, absolut inte! Överblivna färgskvättar kan lämnas till vissa färgbutiker, annars skall de alltid lämnas till återvinningscentralen.

Vid penseltvätt av lösningsmedelsbaserad färg: Stryk av det mesta av färgen från penseln på ett papper och doppa penseln i en burk lacknafta, penseltvätt eller dylikt. Behåll lacknaftan i burken med locket på, den kan användas flera gånger. När den har blivit alltför smutsig – lämna den till färgbutiken eller återvinningscentralen.

Vid vattenbaserad färg: Stryk av så mycket som möjligt av färgen från penslar och rullar på tidnings- eller täckpapper. Pappret med färg lägger du bland soporna. Tvätta därefter penslarna med en omgång vatten i en burk. Låt sedan burken stå några dagar så färgresterna sjunker till botten och häll sedan försiktigt av det klara vattnet. Lämna färgslammet till återvinningscentralen.

De allra sista färgresterna kan sedan sköljas bort under kranen.

Kan jag tvätta bilen på min uppfart?

Om du har en asfalterad uppfart eller om den står på gatan – nej!

Tvättvattnet rinner rakt ner i dagvattenbrunnarna och hamnar helt orenat i närmaste vattendrag, vilket skadar fiskar, förorenar vattnet och växterna som lever där. Utöver skadliga tvättkemikalier innehåller tvättvattnet också föroreningar i form av asfalt- och oljerester, och även flera typer av tungmetaller. Tungmetallerna kan inte brytas ned i naturen och inte heller i reningsverket.

Har du absolut ingen möjlighet att tvätta i en tvätthall med reningsutrustning utan måste tvätta bilen på annat håll tänk då på att ställa bilen på en gräsplan eller grus. Då tar tvättvattnet istället upp av marken. Det är fortfarande inte att föredra ur miljösynpunkt men skadar inte fiskarna och våra vattendrag lika mycket som vid en tvättning på en asfalterad väg.

Varför ska man inte dricka varmt vatten från kranen?

Vi levererar kallvatten och det är det som är testat och kontrollerat. Varmvattenberedaren tillhör fastighetsägaren. Varmvatten är inget livsmedel och skall därför aldrig användas till matlagning och dryck. Det är risk att varmvattnet innehåller tungmetaller, framförallt koppar och små barn är speciellt känsliga för koppar. Gör därför aldrig barnmat eller välling med hjälp av vatten från varmvattenkranen, utan värm alltid kallvattnet.

Tänk också på att undvika risken för Legionella (legionärssjuka, som är en form av lunginflammation, samt pontiacfeber, vars symtom är influensaliknande). Legionellabakterier kan börja växa i stillastående vatten som håller en temperatur mellan 20-50°C.

Vilken hårdhet har vattnet i Karlshamn?

Vattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (dH). Den största delen av Karlshamns kommun har ca 4,2-4,5 dH och i Ringamåla ca 2,5-3,0 dH vilket i båda fallen bedöms som mjukt vatten. Hårdheten är ett mått på mängden kalcium- och magnesiumjoner i vattnet. Ju färre joner det finns, desto mjukare vatten. En positiv aspekt på att Karlshamn har mjukt vatten är att det behövs mindre disk- och tvättmedel. Se på tvättmedelspaketet för exakta uppgifter.

I Björkenäs däremot, som får grundvatten med ursprung i Sölvesborgs kommun, är hårdheten 12-14 dH, vilket bedöms som hårt vatten.