Reservvatten från Mörrumsån ska säkra dricksvattentillgången

För att säkra en långsiktig dricksvattenförsörjning i Karlshamns kommun, vill Karlshamn Energi kunna använda Mörrumsån som en reservvattentäkt. I dag inleds Miljödomstolens förhandlingar för att avgöra om ansökan ska beviljas. 

En reservvattentäkt ska, med kort varsel, kunna ersätta Karlshamns huvudvattentäkt Långasjön/Mien om denna av någon anledning skulle bli obrukbar. Reservvattentäkten skulle endast användas tillfälligt om behovet är absolut nödvändigt.

Möjligheten att ta reservvatten från Mörrumsån skulle garantera invånarnas viktiga dricksvattentillgång vid händelser som gör det att det inte går att använda vattnet i Långasjön eller om blir omöjligt att pumpa vatten från huvudvattentäkten till vattenverket. Ett exempel på en sådan händelse är tankbilsolyckan 1994 då diesel rann ut i Mieån och gjorde vattnet i Långasjön obrukbart under 3 månader.

Ett uttag av dricksvatten från Mörrumsån skulle vid normala förhållanden motsvara ca 0,5 % av det totala flödet i Mörrumsån och sänkningen av vattennivån skulle då inte vara mätbart.

– Tillgången på sötvattenresurser i kommunen som lämpar sig för dricksvatten är mycket begränsad och det är Mörrumsån som är det enda alternativet till reservvatten. Mörrumsån har ett vatten som lämpar sig väl till dricksvatten och som kan processas i befintligt vattenverk och distribueras i befintligt ledningsnät för kommunen, säger Anders Strange, VD på Karlshamn Energi.

Ett ytterligare steg i att säkra en långsiktig dricksvattenförsörjning i kommunen tas om två veckor då ännu en miljöprövning kommer att ske gällande en ny klimatanpassad reglering av sjön Mien. Syftet med detta är att säkra tillgången till vatten i huvudvattentäkten Långasjön för lång tid framöver.

 

 

——————————— Kompletterande info  ———————————–

Karlshamn Energi fortsätter att arbeta för att säkerställa en hållbar dricksvattenförsörjning i Karlshamn. Näst ut är som sagt en prövning av ny klimatanpassad reglering av Mien och utredningen kring framtidens vattenverk fortsätter. 

Det som Karlshamn Energi nu söker tillstånd för omfattar en intagningsanordning på botten på ca 5 meters djup samt en intagsledning till en pumpstation som är placerad på land med självfall. Från pumpstationen går vattnet sedan vidare till vattenverket i Långasjön. Pumpstationen blir ett hus på ca 15 kvadratmeter och intill huset en yta för arbetsfordon på ca 60 kvadratmeter.

Ansökan omfattar även ansökan om tillstånd:

  • till vattenverksamhet
  • Åtgärder i Natura 2000 område 
  • åtgärder i det Naturreservat som finns längs Mörrumsåns dalgång

Länsstyrelsen i Blekinge pekar ut två tänkbara ytvattenresurser för dricksvatten – Mieån (nuvarande huvudvattentäkt) och Mörrumsån (sökt alternativ för reservvatten)

Tillbaka