INGRID CAPACITY ETABLERAR BATTERILAGER I KARLSHAMN

Pressrelease

Ingrid Capacity har tecknat avtal med Karlshamn Energi och Karlshamns kommun för att möjliggöra en byggnation av en batterilagringssite på ca tre megawatt i Karlshamn. Siten som etableras kommer ha en effekt som kan jämföras med vad ca 300 villor förbrukar när de har sitt största effektbehov. Energilagret beräknas vara i full drift i början av 2023.

Etableringen av ett energilager i Karlshamn är ett led i den gröna omställningen och den fortsatta elektrifieringen, där Karlshamn är intressant som geografisk plats för bland annat batterilagring beroende på elkapacitet och marktillgång. Batterilagring i sig syftar till att stabilisera elnäten genom att lagra i batterier vid låga effektuttag och sedan skjuta till vid effekttoppar lokalt, regionalt och nationellt.

“Elnätet står inför enorma utmaningar i takt med att samhället elektrifieras och ställer om till klimatsmart och förnybar energi. Så kallade intermittenta källor blir av allt större betydelse och då har energilagring i form av batteriparker av detta slag en avgörande betydelse. Med denna etablering är vi med och stödjer Svenska Kraftnäts behov att skapa balans i stamnätet, skapa samhällsnytta och utveckla en modern energiinfrastruktur”, säger Arvid Lilljeqvist, VD på Ingrid Capacity.

”För att Karlshamn ska kunna fortsätta växa med nya företag och nya bostäder måste vi säkra energitillgången. Ett batterilager är en effektiv lösning som stödjer och stärker elnätet i Karlshamn. Batterier kommer ha en viktig roll för den gröna omställningen som en stabiliserande del när mer sol och vindkraft kommer att byggs ut i regionen”, säger Daniel Wäppling, kommundirektör Karlshamns kommun.

”Den här etableringen är jättespännande för Karlshamn och Blekinge! Det är Karlshamns elkapacitet och marktillgång som skapar intresse och attraktivitet. Helheten med diskussioner inom batterilagring, vindkraft, laddning och vätgas påverkar Karlshamns attraktivitet positivt och skapar utrymme för fler nya framtida investeringar”, säger Karlshamns etableringschef Mathias Wijk.

”Karlshamn har en stor attraktionskraft där vi redan idag ser flera spännande nyetableringar som kräver ett stort effektbehov. Och där ska vi kunna erbjuda kunderna ett elnät som klarar av behovet. Batterilagret ger oss bättre förutsättningar för att skapa ännu mer kapacitet i vårt elnät för att kunna möta Karlshamns attraktionskraft på ett bra sätt” säger Benjamin Gacanin, Affärsområdeschef Elnät Karlshamn Energi.

Etableringen kommer att utgöra ett energilager på ca tre MW (Megawatt=tusen kilowatt) som ryms i containrar. I drift kommer detta bidra till lösa den brist på effekt som uppstår när efterfrågan på el ökar. Batterilagret kommer från dag ett att bidra till att fler effekttoppar hanteras utan att överskrida effektuttaget från överliggande nät.

Vad är energilagring med batterier?
Omställningen till förnybara energikällor ger världen möjlighet att snabbt fasa ut fossila bränslen och deras enorma klimatpåverkan. Men de förnybara energikällornas produktionskapacitet varierar över tid, beroende på väder och vind. Ett effektivt sätt att hantera det är energilagring med batterier. Då kan topparna i produktionen utjämnas, samtidigt som batterilagringen bidrar till stabiliteten i elnätet.

Kontakt

Arvid Lilljeqvist
VD Ingrid Capacity, arvid@ingridcapacity.com, 070-624 03 99

Mathias Wijk
Etableringschef Karlshamns kommun, mathias.wijk@karlshamn.se, 0733-57 60 00

Benjamin Gacanin
Affärsområdeschef Elnät Karlshamn Energi AB, benjamin.gacanin@karlshamnenergi.se, 0766-18 89 92

Ingrid Capacity bygger infrastrukturen för storskalig energilagring i Sverige och därmed möjliggör samhällets omställning till förnybar energi. På så sätt är Ingrid Capacity med och stödjer svenska kraftnäts behov att skapa balans i stamnätet. De förnybara energikällornas produktionskapacitet varierar över tid, beroende på väder och vind. Men med energilagring med batterier kan topparna i produktionen utjämnas, samtidigt som batterilagringen bidrar till stabiliteten i elnätet. Idén föddes 2021 och företaget bildades i början av 2022.

Omställningen till förnybara energikällor ger världen möjlighet att snabbt fasa ut fossila bränslen och deras enorma klimatpåverkan.

 

Tillbaka